Репрезентовані тут результати досліджень передісторичних етногенетичних процесів не користуютьс¤ зацікавленн¤м ані спеціалістів, ані широкоњ публіки. З одного боку, вони викликають недовіру, бо суперечать деяким прийн¤тим в науці погл¤дам, а, з другого, сама тематика може здаватися маловажною як така, що не має великого значення дл¤ новітньоњ історії і насущних проблем світової спільноти. Насправді це далеко не так. як найдавніші слова закладають основи мови і істотно впливають а її подальший розвиток, так і закладені в сиву давнину етнопсихологічні риси різних народів є тим грунтом, на якому розвиваються їх національний характер, ментальні, світоглядні особливості, котрі відрізняють їх один від одного і є першоосновою їх історичних успіхів або невдач. Прослідкувавши історію окремих народів від самого їх зародженн¤ і до теперішнього часу, ми можемо наблизитись до розуміння закономірностей історичного розвитку. Ясно, що при помилковій уяві про передісторію цих народів ми прийдемо до фальшивого висновку.
Гіпотези
Матеріали до присутності давніх тюрків у Східній Європі
Додатки
Переднє слово
До опису методів і результатів досліджень
Загальні положення альтернативної лінгвістики.
Сліди давнього населення Східної Європи в топоніміці
До питання генези української мови.
Первісні слов'янські діалекти
Альтернативна лінгвістика, географія, археологія, міфологія, ономастика, етнографія - всі ці дисципліни об'єднані в проект "Історична макролінгвістика" як міждисциплінарний підхід до дослідження проблем етногенезу в передісторичні часи. "Альтернативою" лінгвістика названа тому, що отримані в ході досліджень результати призвели до важкого зіткнення з загальновизнаними теоріями, а зовсім не тому, що її методам є альтернативні існуючим. Проведені дослідження виходять за жорсткі рамки індоктринації академічної науки, нерідко керованої інтересами, що деформують моральні підвалини суспільства. Дослідження грунтувалися на евристичному підході до доісторичним явищ, а головним їх інструментом був особливий графоаналітичний метод, що передбачає геометричну інтерпретацію лексико-статистичних даних. Він дозволяє отримувати графічні моделі родинних стосунків мов у рамках мовних сімей і груп. Отримані моделі пов'язуються з етноформуючими ареалами, на території яких проходило виокремлення первинних діалектів із спільної прамови. Результати досліджень погоджуються з даними археології, ономастики, міфології, етнографії. Загалом було досліджено близько дев'яти десятків мов, а загальний обсяг лексики залученої для побудови графічних моделей складається з приблизно 56 тисяч слів.
Основні результати досліджень були опубліковані в трьох книгах в 1998, 2000 і 2002 рр. Ареали формуванн¤ більшості мов визначаютьс графоаналітичних методом, а ареали таких індоєвропейських мов, які вже зникли - хетто-лувійських, тохарської, іллірійської, фракійської, фригійської, а також основні шляхи міграцій індоєвропейських племен визначаються суто лінгвістичними методами. Після визначення місць поселення давніх іранців і германцфв розгл¤даються мовні контакти між різними народами, що населяли східну європу і наводяться численні приклади таких контактів.
Математичні методи в порівн¤льному мовознавстві
Основні постулати альтернативної лінгвістики.
Відбір лексичного матеріалу.
Графоаналітичний метод
Населення Східної Європи та Азії неоантропами
Антропологічний тип автохтонів Європи та їхня мова
Родинні взаємини сіно-тибетських мов
Формування ностратичних мов
Етнічність найдавнішого населення  Кавказу
Гіпотетичні носії трипольскої культури
Родинні взаємини алтайських мов (монгольські, тунгусо-маньчжурські, японська, корейська)
Тюркські мови досить добре вписуються в модель спорідненості алтайських мов, однак це не є доказом їх генетичної спорідненості з дійсно ялтайськими мовами - монгольськими, тунгусо-маньчжурськими, корейською та японською, а лише свідчить про так звану зрідненість з ними. на підставі графічних спільноњї моделі спорідненості алтайських, а також моделей монгольських і тунгусо-маньчжурських мов була знайдена територія поселень носіїв алтайських мов з ареалами формування окремих з них в басейні річки Амур і прилеглих територіях. Корейська мова формувалася на ізольованій периферійній території Корейського півострова, предки сучасних японців проживали в Примор'ї. Монгольські мови виокремилися зі спільної алтайської прамови в басейні річки Сунгарі. Тунгусо-маньчжурські мови формувалися в басейнах лівих приток Амура. Таким чином, сама назва цієї мовної сім'ї неправомірна, бо її окремі мови формувалися на території, розташованій далеко від Алтаю.
Розселенн¤ індоєвропейців, тюрків та фінно-угрів у Східній Європі.
Індоєвропейці
Фінно-угри
Тюрки
Народи ностратичної мовної сім'ї у Східній Європі в епоху неоліту і енеоліту
Мовні контакти між індоєвропейцями, тюрками та фінно-уграми в Східній Європі

Визначенн¤ ареалів формування протоалбанської та "мертвих" індоєвропейських мов

Етнічна належність неолітичних та енеолітичних культур Східної Європи

Перші міграції індоєвропейських племен в світлі фонетичних особливостей їх мов.

Перше "Велике переселення народів"       Нарис розвитку торгівлі в Східній Європі в передісторичні часи.
Етногенетичні процеси в Східній Європі в епоху бронзи і заліза
Іранські племена.        Германські племена.

Археологічні культури в басейнах Дніпра, Дона і Дністра в XV Ц XII вв. до –.’.

Тюркське племäя булгар в Центрально-Східнй Європі.

Міграція индоевропейців

Експансія фінно-угрів.
Скіфо-сарматська проблематика
Кіммерійці      До питання ірансько-слов'янських культурно-мовних зв'язків.
Скіфська культура      Скіфська міфологія      Тлумачення відомостей античних істориків   
Савромати.    Сармати.      Алани - Англосакси
До теми про етнічну належність скіфів
Порівняння національних вишивок та костюмів деяких народів Східної Європи


Рецепція давніх булгарських елементів у народній культурі українців.
Відповідно до результатів проведених досліджень предки чувашів, булгари, довший час заселяли територію Західної Україні, а пізніше їх частина переселилася до Причорномор'я, де вони стали відомі в стародавньому світі як скіфи. До сих пір більшістю фахівців вважається, що нащадками древніх скіфів є осетини.
Однак багато фактів переконують, що основну масу скіфів становили стародавні булгари. Таке припущення знаходить підтвердження і в етнографії. Зокрема, велика схожість української та чуваських вишивок може свідчити про контакти українського праетноса з якимось булгарським племенам. Навпаки, осетинська вишивка далека і за технікою, і за стилем як від української, так і від чуваської. Сама по собі така схожість може вважатися випадковою або мати інші причини, але вона набуває більшої ваги разом з даними топонімики та археології.
Слов'янство на межі епох       Скорочений виклад результатів досліджень
Родинні взаємини слов'янських мов      Територія і перше діалектне членування слов'янських мов

Культурно-мовні зв'язки слов'ян.       Слов'янська експансія.       Східні слов'яни.

Самовияв українців і росіян в приказках і прислів'ях
Етногенетичні процеси в Криму.       Субстратні явища в етногенетичних процесах.      

Література       Заключне слово
Слова подяки
        Зрозуміло, що такий масштабний проект як "Альтернативна лінгвистика" не міг бути реалізований без практичної допомоги спеціалістів і моральної підтримки близьких людей. Усім їм за це сердечна подяка. Усіх зазначити неможливо, але окремої подяки заслуговують В.Т. Коломієць, О.С. Мельничук (Україна, Київ), Г.Г. Літаврін, Н.І. Толстой, В.В. Сєдов, В.Н. ярцева (Російська федерація, Москва) за "путівку" в науку, методологічну допомогу в підготовці до публікації статті з першим описом графоаналітичного метода на матеріалі слов'янських мов ("Известия Академии Наук СССР. Серия литературы и языка". 1987 г. №1), керівники українсько-німецького проекту "Трансформаційні процеси в басейні Верхнього Дністра" Гаральд Плахтер (ФРН, Марбург), Мехтгільд Рот (ФРН, Дрезден), Штефан Німайер (ФРН, Франкфурт) за надану мені технічну можливість проводити дослідження в рамках цього проекту.
          Щира подяка Миколі Жарких (Україна, Київ) за допомогу у підготовці до друку двох книг "Дослідження передісторичних етногенетичних процесів у Східній Європі" (1998, 2000 гг.), Тіму Лельчуку (США), Єлені Романовій ( Канада, Монреаль) і Норму Кисамову (США, Плимут) за надану літературу, переклади і редагування англійских текстів, а також Мартину Марковичу (Чехія) за ознайомлення з роботами чеських вчених, які провадять міждисциплінарні дослідження на стику природничих і гуманітарних наук, Юрію Кобіву (Львів) за консультації з ботаніки.
© Валентин Стецюк
Rambler's Top100
Free counter and web stats


Сайт управляется системой uCoz